תנאי שימוש

שירות בדיקות קורונה

אנו מודים לך על בחירתך להזמין שירותי בדיקות רפואיות, לרבות בדיקות קורונה, מהחברה ו/או מי מטעמה ("שירותי הבדיקה").

תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש שלך ("המשתמש" או "אתה") בשירותי הבדיקה ובאתרים ו/או באפליקציות ו/או במוקדי השירות המנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה בקשר עם שירות הבדיקה (יחד, "האתר") ומהווים הסכם בינך לבין החברה לגבי אופן הזמנת וקבלת שירותי הבדיקה, הכולל גם את [מדיניות הפרטיות] המהווה חלק בלתי נפרד מהם (יחד, "תנאי השימוש").

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ובשימת לב בטרם תעשה כל שימוש באתר. מובהר בזאת כי כניסה לאתר, גלישה בו ו/או כל שיחה באמצעותו וכן שימוש בשירותי הבדיקה, בין אם בתשלום של המשתמש ובין אם לאו, כפופים לתנאי השימוש ומהווים הסכמה להם. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי הבדיקה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יודגש כי, המשך הפעילות באתר ו/או שימוש בשירותי הבדיקה ייחשב כהסכמה מדעת של המשתמש לשינוי האמור; לאור האמור לעיל, הנהלת האתר ממליצה לקהל המשתמשים לעיין בשימת לב לתנאי השימוש אף בכל כניסה מחודשת לאתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ואולם הם מתייחס לשני המינים באותה המידה. כמו כן, כל האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים.

שירותי הבדיקה:

שירותי הבדיקה יכולים להיות מוזמנים על ידי כל משתמש עבור עצמו ו/או עבור משפחתו וכן על ידי משתמש שהינו תאגיד ו/או ארגון, עבור עובדיו ו/או חבריו (כל אחד, "מזמין השירותים").

לקיחה ואיסוף של הדגימות הנדרשות לצורך ביצוע שירותי הבדיקה שהוזמנו על ידי מזמין השירות, יעשו בבית מזמין השירות ו/או במקום אחר שיסוכם במועד הזמנת שירותי הבדיקה, תוך שימוש בערכות דגימה ובאמצעי מיגון מהמתקדמים ביותר ויועברו באופן מוגן ובטוח לבדיקה במעבדה.

הדגימות נבדקות באמצעות מעבדות מוסמכות ומורשות על ידי משרד הבריאות לביצוע בדיקות כאמור.

מובהר כי אין בביצוע הבדיקה משום תחליף לאחריות כל נבדק לבצע פעולות נוספות במטרה לקדם את בריאותו ו/או לטפל במצב בריאותי קיים ו/או למנוע הידרדרות במצבו ואין בבדיקות כאמור ו/או בתוצאותיהן, כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או לייעוץ רפואי מלא על־ידי רופא ו/או על־ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות, בהתאם לצורך.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה כלשהו – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שירותי הבדיקה, או כל חלק מהם, וכן לבצע תיקונים, שדרוגים, שיפורים, ולעשות בהם שינויים אחרים כלשהם, או להפסיקם, זמנית או לצמיתות בלא הודעה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם כל שינוי, השעיה, או הפסקה של שירותי הבדיקה.

הזמנת שירותי הבדיקה:

השלמת הזמנת שירותי הבדיקה כפופה לקבלת הודעה טקסט לטלפון הסלולרי או\ו לכתובת המייל של המשתמש עם מספר ואישור הזמנה. אם במהלך הזמנת השירות באתר מתקבלת הודעת שגיאה או הודעה בדבר אי יכולת להשלים את התהליך ו/או לא מתקבלת הודעת האישור בהתאם לאמור לעיל – יראו את ההזמנה כאילו לא הושלמה והמשתמש יידרש לפנות למוקד השירות על מנת להשלים את ההזמנה.

תיאום מועד איסוף הדגימות לצורך ביצוע שירותי הבדיקה יעשה באמצעות תיאום עצמי באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות מוקד השירות בטלפון מספר 03-3083300 או 077-9725698  ו/או באמצעות אנשי הקשר של הארגון המזמין (ככל שרלוונטי). במועד התיאום יוצעו למשתמש חלונות זמן בני 4  שעות, שמהם יוכל המשתמש לבחור. שינוי חלון הזמן שתואם כאמור יתאפשר באמצעות מוקד השירות, ובלבד שהבקשה לשינוי כאמור התקבלה לא יאוחר מ 14 ימים מן המועד שבו נעשה התיאום כאמור ולפחות שני ימי עבודה לפני חלון הזמן שתואם.

מובהר כי במקרה שהחברה או מי מטעמה יגיעו לכתובת על בסיס פרטים שגויים ו/או לא מלאים שמסר מזמין השירותים ו/או במקרה שבו כל אדם שעבורו הוזמנו שירותי הבדיקה לא יהיה נוכח במקום שנקבע בחלון הזמן שתואם כאמור, החברה תהיה רשאית שלא להחזיר את התשלום בגין הבדיקה שלא בוצעה ולחייב את מזמין השירות בתשלום נוסף בגין הצורך לתאם ולהגיע מחדש לביצוע הבדיקה.

קבלת תוצאות הבדיקות:

הובהר כי ככל שתוצאות הבדיקה לא תגענה בתוך הזמן המובטח וכתוצאה מכך הלקוחה לא תוכל לעלות בזמן על הטיסה, אחריותה של החברה ללקוחה לא תעלה על $100, בכפוף להוכחת נזק בפועל.

כמו כן, במקרה ותהיה תקלה כלשהי בבדיקה, ייתכן והחברה תזמין את הלקוחה לחזור לבדיקה לשם ביצוע בדיקה חוזרת. במקרה זה, זכותה של הלקוחה לסרב לבדיקה חוזרת ולקבל החזר מלא של התשלום שבוצע על ידה ולא יעמדו לה טענות נוספות כלפי החברה, או לחילופין לבצע את הבדיקה החוזרת ולקבל תוצאות במהירות המרבית ולא יעמדו לה טענות נוספות כלפי החברה.

כמו כן, תיתכנה, במקרים חריגים בלבד, סטיות בתוצאות הבדיקה: נבדק בריא עלול להימצא חולה ונבדק חולה עלול להימצא שלילי, כגון אם ארע זיהום של הדגימה או תקלה חריגה בעת הדגימה או ההעברה למעבדה וכיו"ב.

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוחה לכל נזק, הפסד או פגיעה במידה שייגרם לה בשל תוצאה שגויה כאמור.

 

מסירת תוצאות הבדיקות תעשה באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 • הצגת התוצאות באזור האישי של הנבדק באתר Be-Well שכתובתו https://www.tasmc.org.il/Be-Well/Pages/Login.aspx ("אתר Be-Well");
 • שליחת תוצאות הבדיקות לכתובת הדוא"ל שניתנה על ידי המזמין בעת הזמנות שירותי הבדיקה;
 • שליחת הודעת טקסט עם קישור לתוצאות הבדיקות למספר הטלפון הנייד שניתן על ידי המזמים בעת הזמנת שירותי הבדיקה.

עם שליחת דוא"ל ו/או הודעת טקסט כאמור ו/או דוא"ל אלקטרוני ו/או הודעת טקסט המודיעה למזמין כי תוצאות הבדיקות זמינות לצפייה באתר Be-Well – יראו את תוצאות הבדיקות כאילו נמסרו ללקוח.

למעט במקרים חריגים שאינם בשליטת החברה, תוצאות הבדיקות יימסרו ללקוח תוך 24 שעות ממועד הגעת הדגימות למעבדה. ככל שבמסגרת אותה הזמנה נערכו בדיקות למספר אנשים, קיימת אפשרות סבירה שתוצאות הבדיקה של הנבדקים תתקבלנה בהפרשים של עד 24 שעות.
יתכן עיכוב בתשובה של עד 48 שעות במידה והדגימה תידרש לבדיקה חוזרת או\ו הינה פסולה ועל כן מומלץ לבצע את הבדיקה לפחות 48 שעות לפני הטיסה לפחות.

ככל שבדיקת PCR הוזמנה עם אפשרות "קבלת תוצאות מהירות" ושולמה התמורה הנוספת שנקבעה בהזמנה, תוצאות הבדיקה יימסרו ללקוח תוך 6 שעות ממועד הגעת הדגימות למעבדה, למעט במקרים חריגים שאינם בשליטת החברה.

מובהר כי ככל שבמסגרת הזמנת שירותי הבדיקה יאשר המזמין כי תוצאות הבדיקות יימסרו באמצעות הצגתן באתר Be-Well , כל שימוש באתר Be-Well, לרבות לצורך צפיה בתוצאות הבדיקות, יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתר Be-Well, כפי יהיו מעת לעת.

מובהר כי מזמין שירותים שהינו תאגיד או ארגון, יקבל גישה לתוצאות הבדיקות שיבוצעו לעובדיו ו/או חבריו שעבורם הזמין את שירותי הבדיקה.

ביחס לבדיקת PCR לגילוי נגיף הקורונה

 • אישור התוצאות באנגלית יכלול את התאריך שבו בוצעה הבדיקה אך לא את השעה ויהיה בפורמט המקובל כיום לבדיקת קורונה בנמל התעופה בישראל. עם זאת, דרישות הרשויות בעניין זה נתונות לשינויים, בפרט עם פתיחת השמיים בצורה רחבה יותר לטיסות יוצאות ונכנסות. לפיכך,  אין באמור כדי להחליף בדיקה עצמאית מול חברות התעופה ו/או מול כל גורם אחר רלבנטי, באשר לתנאים והאישורים הנדרשים להצגה על ידי המשתמש כתנאי להזמנת נסיעה ו/או טיסה ו/או כניסה למדינת היעד וכיוב'.
 • כל תוצאות הבדיקות תועברנה למשרד הבריאות ולקופת החולים של המשתמש.
 • תוצאה חיובית תימסר גם טלפונית למספר שניתן על ידי מזמין השירותים בעת הזמנת שירותי הבדיקה.

הצהרת והתחייבות המשתמש:

כל מזמין שירות ו/או כל משתמש שעושה שימוש אחר באתר ו/או בכל חלק ממנו, יראו אותו כמי שהצהיר והתחייב כלפי החברה כדלקמן:

 1. שירותי הבדיקה יוזמנו רק עבור מזמין השירותים שהינו תושב ישראל מעל גיל 18, למעט אך ורק במקרים הבאים:
 • מזמין שירותים שהזמין שירותי בדיקה עבור בן זוגו ו/או ילדיו;
 • מזמין שירותים שהינו תאגיד או ארגון שהזמין שירותי בדיקה עבור עובדיו ו/או חבריו;

במקרה אלו מתחייב מזמין השירות כי: (א) הוא רשאי על פי כל דין להזמין את שירותי הבדיקה עבור הנבדקים שאינם מזמין השירות; (ב) הוא יעביר תנאי שימוש אלו לכל אחד מהנבדקים ויחתים כל נבדק על "אישור נבדק" בנוסח המצורף לתנאים אלו כנספח א'

וככל שמי מהנבדקים הנוספים הינו קטין מתחת לגיל 18, ייחתם אישור הנבדק על ידי הורהו והאפוטרופוס החוקי של הקטין, המוסמך לאשר את ביצוע הבדיקה הרלוונטית לקטין ואשר יהיה חייב להיות נוכח בעת בביצוע הבדיקה בקטין.

 1. ברשותו הידע וכושר השיפוט הנחוצים על מנת להחליט האם להשתמש בשירותי הבדיקה או להסתמך בדרך אחרת על מידע כלשהו הזמין במסגרתם.
 2. ידוע לו שאסור במסגרת שירותי הבדיקה ו/או בקשר עם השימוש באתר, למסור מידע רפואי ו/או פרטי זיהוי שאינם שלו ו/או שאינם נכונים ו/או להתחזות לאדם אחר.
 3. החובה לשמירת פרטיות המידע הרפואי האישי שלו, חלה עליו בלבד על כן באחריותו לבצע על העברת מידע לאתר ו/או כל שיחת טלפון עם מי מטעם החברה, בסביבה ובנסיבות בהן לא יחשף מידע אודותיו לגורמים שאינם מורשים להיחשף למידע זה.
 4. הוא מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה במקרה של חשיפת מידע רפואי אישי ממחשבו ו/או ממכשיר הטלפון שלו.
 5. הוא מאשר שמלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של החברה בכתב ומראש.
 6. הוא מבין וידוע לו כי יישא באחריות המלאה לכל מקרה שבו ימסור לחברה מידע שאינו מלא, מדויק ומעודכן.
 7. הוא מבין שעל פי דין לא חלה עליו חובה להזין את פרטיו באתר ו/או למסור מידע כלשהו בקשר עם שירות הבדיקה. בהתאם, כל מידע שיוזן ו/או יימסר על ידה בקשר עם האתר ו/או שירותי הבדיקה, יוזן ו/או יימסר מרצונו ובהסכמתו החופשיים בלבד, וזאת, בין היתר, על מנת להיכלל במאגרי המידע של החברה.

התמורה:

לפי מחירון החברה כפי שיהיה מעת לעת. עלות שירותי הבדיקה תוצג לפני השלמת הזמנתן.

התמורה תיגבה ממזמין השירות בעת הזמנת שירותי הבדיקה.

מובהר כי ככל שהזמנת שירותי הבדיקה מבוצעת, בהתאם להוראות תנאי שימשו אלו, עבור מספר נבדקים באותה כתובת, מחיר מופחת שיוצא עבור כל נבדק שני ואילך  יחול אך ורק לגבי נבדקים ששירות הבדיקה עבורם תואם יחד ומראש ואשר יהיו נוכחים לביצוע הבדיקה בכתובת ובמועד שתואמו.

ביטול הזמנת שירותי בדיקה

ביטול שירותי בדיקה שהוזמנו מותנה בכך שהחברה קיבלה הודעה על הביטול, לפחות 2 ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. הודעת ביטול יכולה להינתן טלפונית למוקד השירות של החברה ו/או באמצעות משלוח הודעת וואסטפ לטלפון 052-3252824 בימים א-ה בלבד בין השעות 9:00-17:00. הודעת ביטול שנמסרה בימי חול בין 17:00-9:00 ובימי שישי ושבת, יראו אותה כאילו נמסרה בשעה 9:00 ביום העבודה הבא.

במקרה של ביטול שבוצע באופן ובמועדים כאמור לעיל, תשיב החברה למשתמש את התמורה ששולמה על ידו בגין שירותי הבדיקה, בניכוי דמי ביטול על פי הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והתקנות שהוצאו מכוחו.

החברה תעשה כל מאמץ לאסוף את הדגימות מהמשתמש בחלון הזמן שנקבע. יחד עם זאת, ככל שמסיבה כלשהי, שהחברה תבקש ממשתמש להזיז את המועד שתואם עימו לאיסוף הדגימות, הסעד היחיד שיעמוד למשתמש הינו הזכות לבטל את הזמנת שירותי הבדיקה ולקבל זיכוי על מלוא הסכום ששילם.

ביטול הזמנה שנעשתה על ידי מזמין שירות שהינו תאגיד ו/או ארגון, יעשה בהתאם לתנאים שאושרו על ידי החברה בכתב עובד לאישור ההזמנה.

סודיות ופרטיות:

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ומחויבת להגנה על המידע שהם משתף במסגרת השימוש באתר ו/או קבלת שירותי הבדיקה. יש לך זכות לדעת כיצד אנחנו נוהגים במידע שאתה מוסר לנו ו/או שנאסף על ידנו, כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותי הבדיקה. בהתאם, סוג המידע הנאסף ו/או הנשמר על ידנו והאופן שבו אנחנו משתמשים במידע כאמור, מתוארים במדיניות הפרטיות שלנו המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

אחריות:

שירותי הבדיקה ניתנים על בסיס "כפי שהם" (As-Is) בלא כל אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת. החברה לא תישא בכל אחריות, ואינה נותנת כל הצהרות או אחריות, בנוגע לדיוקו, איכותו, זמינותו, מהימנותו, התאמתו, שלמותו, אמיתותו, שימושיותו, או יעילותו של כל מידע שיתקבל במסגרת שירותי הבדיקה, לרבות כל מידע רפואי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר שהחברה עובדת עם מעבדות מוסמכות ומורשות על ידי משרד הבריאות ובאמצעות דוגמים מוסמכים לכך תוך שימוש בערכות דגימה בסטנדרט המאושר על ידי משרד הבריאות. עם זאת, תיתכנה, במקרים חריגים בלבד, סטיות בתוצאות הבדיקה: נבדק בריא עלול להימצא חיובי ונבדק חולה עלול להימצא שלילי, כגון אם ארע זיהום של הדגימה או תקלה חריגה בעת הדגימה או השינוע. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או פגיעה במידה שייגרם לו בשל תוצאה שגויה כאמור.

החברה לא תהא אחריות בכל מקרה, ותהיה פטורה מכל אחריות, בקשר לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי מכל סוג שהוא, בין אם נגרמו כתוצאה מן השימוש בשירותי הבדיקה ובין אם בקשר לכך, או מכל מידע אחר הנובע מן השימוש בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו; כן מוסכם כי בכל מקרה, גבול האחריות של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש לחברה בקשר עם שירותי הבדיקה.

המשתמש יגן על הנהלת האתר, ועל בעלי המניות בה, בעליה, הדירקטורים בה, נושאי המשרה בה ועובדיה, בהתאמה, ישפה אותם וישחרם מאחריות מפני וכנגד כל התביעות, הנזקים, ההתחייבויות, ההפסדים, החבויות, העלויות, החובות, וההוצאות שיגרמו למי מהם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם: (א) שימוש המשתמש בשירותי הבדיקה; (ב) המידע שנמסר על ידי המשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותי הבדיקה; (ג) הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו על ידי המשתמש; ו/או (ד) כל טענה לפיצוי או לתרופות משפטיות אחרות עקב ו/או בקשר עם כל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או כל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהתבסס על ההמלצות, הממצאים או כל נתונים אחרים בקשר עם שירותי הבדיקה.

המחאה על ידי החברה:

הנהלת האתר רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי תנאי שימוש אלו, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך.

המשתמש מאשר שידוע לו כי החברה עובדת עם קבלני משנה לצורך ביצוע ולקיחת הדגימות ושינוע הדגימות למעבדה ובהתאם החברה איננה יכולה להיות אחראית ולא תהיה אחראית לכל תוצאה של אי עמידה בלוחות הזמנים, לרבות אובדן של הדגימות, שמקורה במקרים של כח עליון ו/או בשל נסיבות לא צפויות ובכללן תאונות דרכים (חו"ח) מחסומים בכבישים וכיו"ב ו/או במקרים בהם קבלן המשנה של החברה לא עמד בהתחייבויות החלות עליו בנושא השינוע ולוח הזמנים מסיבות אחרות הנעוצות בו.

דין סמכות שיפוטית:

על תנאי שימוש אלו וכל הנובע ו/או הקשור לאתר ו/או לשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לכך.

נספח א' – אישור נבדק

לכבוד

איכילוב וול בע"מ

בקשר עם בדיקות _________________ ("הבדיקות") שהוזמנו עבורי על ידי ______________ [למלא שם המזמין] ("המזמין"), ואשר אני מתכוון לבצע באמצעותכם ו/או באמצעות מי מטעמכם, הריני לאשר כדלקמן:

 1. אני יודע כי אין בביצוע הבדיקות משום תחליף לאחריות שלי לבצע פעולות נוספות במטרה לקדם את בריאותי ו/או לטפל במצב בריאותי קיים ו/או למנוע הידרדרות במצבי ואין בבדיקות כאמור ו/או בתוצאותיהן, כדי להוות תחליף לבדיקות ו/או לייעוץ רפואי מלא על־ידי רופא ו/או על־ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות, בהתאם לצורך.
 2. בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה כלשהו – אני מבין ויודע שעליי לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי.
 3. אני מבין שתוצאות הבדיקות תועברנה למזמין בדוא"ל או בהודעת טקסט ו/או תוצגנה בפניו באזור האישי שלי באתר Be-Well שכתובתו https://www.tasmc.org.il/Be-Well/Pages/Login.aspx ("אתר Be-Well").
 4. אני מסכים לאחר העלאת התשובות לאתר Be-Well כאמור, תשלח הודעת טקסט למספר הטלפון שניתן לכם בעת הזמנת שירותי הבדיקה עבורי, המודיע על זמינות התוצאות וכולל אפשרות להיכנס לאתר Be-Well. אני מבין כי כל שימוש באתר Be-Well, לרבות לצורך צפיה בתוצאות הבדיקות, יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתר Be-Well.
 5. אני מסכים כי תוצאות הבדיקות תועברנה למזמין.
 6. אני מבין שהדגימות שיילקחו ממני ייבדקו במעבדה חיצונית וכי אין לכם כל שליטה על מועד קבלת התוצאות ו/או על השפעה על התוצאות. בהתאם, הרינו פוטר אתכם בזאת מכל טענה הקשורה לתוצאות הבדיקות בכלל ו/או למועד קבלתן, בפרט.
 7. ביחס לבדיקת PCR לגילוי נגיף הקורונה, – (א) אישור התוצאות באנגלית יכלול את התאריך שבו בוצעה הבדיקה אך לא את השעה ויהיה בפורמט המקובל כיום לבדיקת קורונה בנמל התעופה בישראל. עם זאת, דרישות הרשויות בעניין זה נתונות לשינויים, בפרט עם פתיחת השמיים בצורה רחבה יותר לטיסות יוצאות ונכנסות; (ב) כל תוצאות הבדיקות תועברנה למשרד הבריאות ולקופת החולים שלי; (ג) תוצאה חיובית תימסר גם טלפונית למספר שניתן על ידי המזמין.
 8. ברשותי הידע וכושר השיפוט הנחוצים על מנת להחליט האם לבצע את הבדיקות או להסתמך בדרך אחרת על מידע כלשהו הזמין במסגרתם.
 9. ידוע לי שאסור לי במסגרת ו/או בקשר עם שירותי הבדיקה, למסור מידע רפואי ו/או פרטי זיהוי שאינם שלי ו/או שאינם נכונים ו/או להתחזות לאדם אחר. אני מבין כי אשא באחריות המלאה לכל מקרה שבו אמסור לכם מידע שאינו מלא, מדויק ומעודכן.
 10. החובה לשמירת פרטיות המידע הרפואי האישי שלי, חלה עלי בלבד על כן באחריותי לבצע על העברת מידע לכם ו/או למי מטעמכם ו/או כל שיחת טלפון אתכם, בסביבה ובנסיבות בהן לא יחשף מידע אודותי לגורמים שאינם מורשים להיחשף למידע זה.
 11. אני מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה כנגדכם במקרה של חשיפת מידע רפואי אישי שלי ממחשבי ו/או ממכשיר הטלפון שלי.
 12. אני מבין שעל פי דין לא חלה עליו חובה להזין ו/או למסור מידע כלשהו בקשר עם שירות הבדיקה. בהתאם, כל מידע שיוזן ו/או יימסר על ידי בקשר עם שירותי הבדיקה, יוזן ו/או יימסר מרצוני ובהסכמתי החופשיים בלבד, וזאת, בין היתר, על מנת להיכלל במאגרי המידע שלכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מסכים כי מדיניות הפרטיות שלכם המופיעה באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מאישור זה, תחול על כל מידע אודותי הנאסף ו/או הנשמר על ידכם ו/או על ידי מי מטעמכם ועל האופן שבו אתם רשאים להשתמש במידע כאמור.
 13. אני מבין ששירותי הבדיקה ניתנים על בסיס "כפי שהם" (As-Is) בלא כל אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת. אתם לא תישאו בכל אחריות, ואינכם נותנם כל הצהרות או מצגים, בנוגע לדיוקו, איכותו, זמינותו, מהימנותו, התאמתו, שלמותו, אמיתותו, שימושיותו, או יעילותו של כל מידע שיתקבל במסגרת שירותי הבדיקה, לרבות כל מידע רפואי.
 14. הובהר לי שאתם עובדים עם מעבדות מוסמכות ומורשות על ידי משרד הבריאות ובאמצעות דוגמים מוסמכים לכך תוך שימוש בערכות דגימה בסטנדרט המאושר על ידי משרד הבריאות. עם זאת, אני מבין כי תיתכנה, במקרים חריגים בלבד, סטיות בתוצאות הבדיקה: נבדק בריא עלול להימצא חיובי ונבדק חולה עלול להימצא שלילי, כגון אם ארע זיהום של הדגימה או תקלה חריגה בעת הדגימה או השינוע. אני מבין כי אתם לא תהיו אחראים לכל נזק, הפסד או פגיעה במידה שייגרם לי בשל תוצאה שגויה כאמור.
 15. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בכתב התחייבות זה, אתם לא תהיו אחראים בכל מקרה, ותהיה פטורה מכל אחריות, בקשר לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי מכל סוג שהוא, בין אם נגרמו כתוצאה מן השימוש בשירותי הבדיקה ובין אם בקשר לכך, או מכל מידע אחר הנובע מן השימוש בשירותים, בין אם הודעת לי על נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו; כן מוסכם כי בכל מקרה, גבול האחריות שלכם לא יעלה על סך התשלומים ששילם המזמין לחברה בקשר עם שירותי הבדיקה עבורי.

 

בכבוד רב,

שם___________  ת"ז_______________ תאריך ____________ חתימה _________